Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
21.10.2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hatalı Sorular
HATA

İlgi : 21.10.2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav İtirazı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne

21.10.2012 tarihinde yapılan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında tespit etmiş olduğum hatalı, soru ve soruların  hazırlanışı nedeni ile  çelişkiye sevk edecek nitelikte olan , İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uygulamaların tamamının  ilişkisi göz ardı edilerek hazırlanmış olan …  adet sorunun iptal edilerek doğru kabul edilmesi için bilgi ve görüşlerinize sunarım.

Gereğinin yapılmasını arz ederim saygılarımla.

…./…./2012

Ad soyadı imza

İTİRAZ ETTİĞİMİZ SORULAR

C sınıfı İş sağlığı güvenliği sınavı B kitapçığı

1.)    B KİTAPÇIĞI 7. SORU

 

DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’D’’

OLMASI GEREKEN ‘’D VE A’’

A)Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır. Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyetinde ARTMA ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır olması gerekiyor.

Ayrıca D seçeneği de yanlıştır. Soruda 2 yanlış cevap olduğundan sorunun iptali gerekmektedir.

 

2.)    B KİTAPÇIĞI 26 SORU

                                                           DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’C ‘’ ŞIKKI

OLMASI GEREKEN ‘’ C VE D’’

D şıkkı Risk analizi ve yönetimi yapılacak olan bir işyerinde, öncelikle ne tip bir risk analizi ve yönetimi metodunun uygulanması gerektiği belirlenmelidirRisk analizi ve yönetimi prosesi, önceden belirlenmiş kesin adımları olan prosesler değildir.  Bu yüzden D şıkkı da doğrudur. Bir soruda iki doğru cevap olmayacağından bu soru iptal edilmelidir…

 

3.) B KİTAPÇIĞI  SORU 54

I-eğitimin gerçekleşmesi

II-eğitim amacının ve içeriğinin tespit edilmesi

III-gerekliliklerin belirlenmesi

IV-eğitim metodunun seçilmesi

Eğitim programlarının tasarımında katılımcı bir işçi eğitimini sağlamak amacıyla atılması gereken yukarıdaki adımların sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-II-III-IV    B) II-III-IV-I

C) III-II-IV-I    D) IV-III-II-I

DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’ C’’

OLMASI GEREKEN ‘’B’’ŞIKKIDIR.

AÇIKLAMA:Eğitimde ilk önce eğitimin amacı belirlenir.Bu nedenle olması gereken sıralama eğitim amacının ve içeriğinin tespit edilmesi, gerekliliklerin belirlenmesi, eğitim metodunun seçilmesi ve eğitimin gerçekleşmesi olmalıdır.Bu seçenekte B şıkkında doğru olarak verilmiştir.Bu soruda Seçenek B olarak değiştirilmelidir.

 

4.)    B KİTAPÇIĞI Soru 58

SORUDA DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’D’’

OLMASI GEREKEN

AÇIKLAMA:

Soruda isg tüzüğüne göre denirse cvp doğrudur.Ancak hangi yönetmelik ve tüzük belirtilmemiştir.Buda sopru sorma tekniğine uygun değildir.

Madde 334  – Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde, statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı nemlendirme, topraklama, iyonizasyon, silindirlerin ayarı v.b. gibi uygun tedbirler alınacaktır.

Statik elektriği iletmeyen malzemelerin kullanılmasından mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır.

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

Madde 75 – Parlayıcı sıvıların konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır.

Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılarak statik elektriğe karşı tedbirler alınacaktır. Lastik tekerlek üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik elektrikten tamamiyle arınmadıkça dolum yerlerine sokulmayacaktır.

Madde 110  – Parlayıcı sıvılar, kaplara, özellikle kabın dibi veya iç cidarları ile temas halinde bulunan ve statik elektrik bakımından da bu kapla bağlantısı olan borular vasıtasiyle doldurulacaktır.

Madde 132 – Kapların dolu ve boş olarak taşınmasında aşağıdaki tedbirler alınacaktır:

a) Kapların valfı kapalı ve kapağı yerine takılmış olacaktır.

b) Kaplar taşıtlarda ağızları yukarı doğru gelecek şekilde istiflenecek, bu suretle devrilme, sürüklenme, çarpma ve düşme gibi tehlikeli olaylara meydan verilmeyecektir.

c) Taşıma sırasında bu konuda özel eğitim görmüş, gerekli sayıda görevli bulunacaktır.

d) Taşıtların hareketi sırasında statik elektriğe karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

e) Taşıtlarda egzos güvenliği sağlanmış olacaktır.

f) Kaplarda gaz kaçağının aranması için ateşli ve alevli araçlar kullanılması yasaktır.

 

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

EK – II

A-ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER

2.3. Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi olabileceği durumlarda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen tutuşturma tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik boşalmaları da dikkate alınacaktır. Patlayıcı ortam tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu önlemek için çalışanlara uygun malzemeden yapılmış kişisel koruyucu giysiler verilecektir.

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

Madde 5 — Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır:

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeni

5.)    B KİTAPÇIĞI 57. SORU

 

DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’A’’ ŞIKKI

DOĞRU OLAN ‘’B ‘’ ŞIKKIDIR

II ‘de  günlük maruziyet düzeyi en yüksek ses basıncı değerine ulaştığında yada bu değeri aştığında,işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır denmektedir.Bu tanımlama yanlıştır.

Olması gerekli doğru cevap I-III  yani B şıkkıdır.

6.) B KİTAPÇIĞI 81.SORU

 SORU 81 Aşağıdakilerden hangisi genellikle C sınıfı yangınları söndürmek için kullanılan yöntemlerden biri olarak kabul edilebilir?

A)Soğutma Yöntemi
B)Havayı kesme yöntemi

C)Kimyasal reaksiyon Yöntemi

D)Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma yöntemi

DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’D’’

OLMASI GEREKEN İSE ‘’A-B-C’’

AÇIKLAMA:C sınıfı gaz sınıfı yangınları yangınları söndürmede kullanılan yöntem olarak Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma yöntemi kabul edilmiştir.Burada  yangın söndürme yöntemi değil önlemidir.Söndürme yöntemi ile önlem farklı ibarelerdir.

Burada A-B-C seçenekleri tercih edilebilir.Bunlar yöntemdir.Burada 3 doğru seçenek olduğundan sorunun iptali gerekmektedir.

 

7.)B KİTAÇIĞI Soru 83

DOĞRU OLARAK VERİLEN SEÇENEK ‘’A’’

OLMASI GEREN ‘’D’’SEÇENEĞİDİR

AÇIKLAMA:Bahse konu yönetmeikte yer alan bölgeler 6 adet olup toz olanbölgeler çıkarıldığında 3 bölge kalmaktadır.Sorunun seçeneğinin değiştirilmesi gerekmektedir.Bölge 20,21,22 çıkarıldığında 3 bölekalır.

2- Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

Ek-2 A’ ya göre alınacak önlemler, yapılan bu sınıflandırmaya göre belirlenir.

Bölge 0

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.

Bölge 1

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

Bölge 2

Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler

Bölge20

Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler

Bölge 21

Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

Bölge 22

Normal çalışma koşullarında havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

BİLGİLER
tarafından 30 Ekim 2012 - 10:42 tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 6.132 views kez Okunmuştur.
ETİKETLER
PAYLAŞ
Yorum yapın
İsim
:
E-Posta
:
WebSite
:
Yorumunuz
:

  erhan Yorum 09:17 Kasım 12th, 2012 de Yazılmıştır..

  yukarıdaki itirazlardan 2.ve 5. sıradaki itiraz edilen soruları bakanlık iptal etti. Ancak bu itirazlardan özellikle 1. itirazdaki anlatım bozukluğunda ben de çok iddaalıyım, bakanlık kabul etmese dahi mahkeme yoluyla bu sorunun ve başka soruların iptali sağlanabilir.

  serkan Yorum 10:01 Kasım 12th, 2012 de Yazılmıştır..

  C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI:

  A kitapçığındaki 23 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 26 nolu sorunun iptali,
  A kitapçığındaki 37 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 57 nolu sorunun iptali,

  bence bu kadar az olmamalıydı.

Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
ISTANBUL'da 5 Günlük Hava Tahmini
KÖŞE YAZISI
Merhabalar Eylül ayına ait e-bülteni ekte sunuyoruz. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz

İSGDER TEMMUZ 2014 E BÜLTENİNİ SİZLER..

tüm yazıları için tıklayın...
Merhabalar Eylül ayına ait e-bülteni ekte sunuyoruz. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz

İSGDER Haziran 2014 E-Bülteni

tüm yazıları için tıklayın...
toplanti

İSGDER Mayıs 2014 Aylık Olağan Toplant..

tüm yazıları için tıklayın...
11.Jpeg

İSGDER Nisan 2014 e bülteni

tüm yazıları için tıklayın...
11.Jpeg

İSGDER Mart 2014 E-Bülteni

tüm yazıları için tıklayın...
mal_bildiriminde_bulunulmasi_hakkinda_yonetmelik_h2709

İSGDER Yönetmelik Taslak Önerileri

tüm yazıları için tıklayın...
11.Jpeg

İSGDER Şubat 2014 e bülteni

tüm yazıları için tıklayın...
11.Jpeg

İSGDER Ocak 2014 E-Bülteni

tüm yazıları için tıklayın...
dde

RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERLERİ

tüm yazıları için tıklayın...
11.Jpeg

İSGDER Aralık ayı e-Bülteni

tüm yazıları için tıklayın...
1_2013215174612

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2013 Tarihli ..

tüm yazıları için tıklayın...
yurtdisinda-surekli-gorevlendirilecek-personel-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ ..

tüm yazıları için tıklayın...
11.Jpeg

İSGDER Kasım 2013 e bülten

tüm yazıları için tıklayın...
Anket
6331 nolu yasa sizce yeterli mi
ÇOK İYİ
YETERLİ
YETMEZ AMA EVET
EKSİKLİKLERİ VAR
TAMAMEN FELAKET
Son Yorumlar